Εξέλιξη Παραγγελίας

Εξέλιξη Παραγγελίας

Για να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της παραγγελίας σας, εισάγετε τον κωδικό παραγγελίας στο παρακάτω πλαίσιο και επιλέξτε 'Εντοπισμός'. Ο κωδικός σας, έχει αποσταλεί με το επιβεβαιωτικό email της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει email, ανατρέξτε στα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam).

Load Time 953 ms
Querying Time 286 ms
Queries 526
Memory Peak Usage 63.1 Mb
Included Files 1063 files - 13.82 Mb
PrestaShop Cache 1.42 Mb
Global vars 0.21 Mb
PrestaShop Version 8.1.4
PHP Version 7.4.33
MySQL Version 5.7.44
Memory Limit 8G
Max Execution Time 10000s
Smarty Cache disabled
Smarty Compilation force compile
  Time Cumulated Time Memory Usage Memory Peak Usage
config 75.120 ms 75.120 ms 24.80 Mb 25.1 Mb
__construct 0.044 ms 75.164 ms - Mb 25.1 Mb
init 86.058 ms 161.222 ms 6.62 Mb 32.7 Mb
checkAccess 0.002 ms 161.224 ms - Mb 32.7 Mb
setMedia 8.492 ms 169.716 ms 0.94 Mb 32.7 Mb
postProcess 0.001 ms 169.717 ms - Mb 32.7 Mb
initHeader 0.002 ms 169.719 ms - Mb 32.7 Mb
initContent 340.184 ms 509.903 ms 15.86 Mb 48.4 Mb
initFooter 0.002 ms 509.905 ms - Mb 48.4 Mb
display 442.978 ms 953 ms 14.77 Mb 63.1 Mb
Hook Time Memory Usage
DisplayHeader 207.457 ms 5.29 Mb
DorHeaderSearch 166.743 ms 12.64 Mb
DisplayBeforeBodyClosingTag 79.211 ms 0.38 Mb
displayNav2 15.856 ms 0.18 Mb
DoradoFooter1 7.939 ms 0.05 Mb
Header 7.512 ms 0.13 Mb
DorMegamenu 7.015 ms 0.05 Mb
Dorwishlisttotal 4.002 ms 0.01 Mb
DisplayAfterBodyOpeningTag 2.001 ms 0.01 Mb
DorCompareLink 1.971 ms 0.01 Mb
DoradoFooterAdv 1.965 ms 0.01 Mb
DorOrderTrackingTop 1.958 ms 0.01 Mb
Dorwishlistlink 1.896 ms 0.01 Mb
ActionFrontControllerSetMedia 1.555 ms 0.13 Mb
ActionDispatcherBefore 1.052 ms 0.09 Mb
DorCompareTotal 0.926 ms 0.02 Mb
displayNav1 0.632 ms 0.10 Mb
DisplayNav2 0.351 ms 0.02 Mb
ModuleRoutes 0.039 ms 0.01 Mb
ActionOutputHTMLBefore 0.036 ms - Mb
20 hook(s) 510.118 ms 19.18 Mb
Module Time Memory Usage
smartblog 28.254 ms 3.64 Mb
customfields 8.341 ms 0.46 Mb
ets_cfultimate 26.001 ms 1.97 Mb
g_cartreminder 4.266 ms 0.37 Mb
psxdesign 22.405 ms 3.20 Mb
ps_mbo 9.548 ms 1.75 Mb
dor_ordertracking 3.057 ms 0.11 Mb
ps_emailalerts 3.053 ms 0.40 Mb
b2bmarkt 1.823 ms 0.22 Mb
ps_facebook 91.165 ms 3.61 Mb
dor_themeoptions 65.138 ms 1.64 Mb
dorgallery 1.638 ms 0.21 Mb
dor_imageslider 3.409 ms 0.37 Mb
dor_managerblocks 11.536 ms 0.31 Mb
dor_megamenu 9.953 ms 0.40 Mb
dor_ajaxtabproductcategory 2.687 ms 0.32 Mb
dor_ajaxtabsidebar_product 2.527 ms 0.29 Mb
dor_videoproducts 0.438 ms 0.11 Mb
dor_instagram 0.675 ms 0.07 Mb
dorcompare 3.878 ms 0.15 Mb
dorverticalmenu 9.533 ms 0.32 Mb
dor_sourcetabproductcategory 4.812 ms 0.36 Mb
dor_advanceproduct 13.325 ms 0.84 Mb
dor_viewedproducts 0.868 ms 0.09 Mb
ets_payment_with_fee 11.900 ms 1.99 Mb
ets_manufacturerslider 1.233 ms 0.11 Mb
ets_cookie_banner 3.392 ms 0.13 Mb
restrictpaymentmethods 1.033 ms 0.11 Mb
lggoogleanalytics 5.156 ms 0.26 Mb
phgoogletagmanager 55.623 ms 0.74 Mb
ps_accounts 1.205 ms 0.10 Mb
productcomments 1.785 ms 0.27 Mb
ps_shoppingcart 8.693 ms 0.13 Mb
dor_searchcategories 167.409 ms 12.72 Mb
dorblocktags 0.881 ms 0.11 Mb
dor_productsamecategory 1.116 ms 0.12 Mb
dorblockwishlist 11.444 ms 0.23 Mb
dor_dailydeals 1.783 ms 0.18 Mb
dor_bizproduct 1.481 ms 0.17 Mb
dor_testimonials 4.572 ms 0.21 Mb
smartbloghomelatestnews 0.939 ms 0.09 Mb
bestpriceanalytics 1.961 ms 0.06 Mb
productlabel 3.016 ms 0.30 Mb
freega4 4.927 ms 0.05 Mb
vivawalletsmartcheckout 3.896 ms 0.37 Mb
ps_languageselector 0.572 ms 0.08 Mb
ps_currencyselector 0.553 ms 0.07 Mb
ps_customersignin 7.819 ms 0.13 Mb
statsdata 77.370 ms 0.41 Mb
49 module(s) 708.088 ms 40.36 Mb

Stopwatch SQL - 526 queries

# Query Time (ms) Rows Filesort Group By Location
521
INSERT INTO `ps_connections` (`id_guest`, `id_page`, `ip_address`, `http_referer`, `id_shop`, `id_shop_group`, `date_add`) VALUES ('4349013', '32', '586128073', '', '1', '1', '2024-02-29 09:23:10')
24.606 ms 1 /classes/ObjectModel.php:622
0
SELECT SQL_NO_CACHE s.id_shop, CONCAT(su.physical_uri, su.virtual_uri) AS uri, su.domain, su.main
FROM ps_shop_url su
LEFT JOIN ps_shop s ON (s.id_shop = su.id_shop)
WHERE (su.domain = 'farmadeals.com' OR su.domain_ssl = 'farmadeals.com')
AND s.active = 1
AND s.deleted = 0
ORDER BY LENGTH(CONCAT(su.physical_uri, su.virtual_uri)) DESC
15.813 ms 1 Yes /classes/shop/Shop.php:1364
525
UPDATE `ps_page_viewed`
SET `counter` = `counter` + 1
WHERE `id_date_range` = 1354
AND `id_page` = 32
AND `id_shop` = 1
13.181 ms 1 /classes/Page.php:131
522
INSERT IGNORE INTO `ps_connections_page` (`id_connections`, `id_page`, `time_start`) VALUES ('3636237', '32', '2024-02-29 09:23:10')
11.918 ms 1 /classes/Connection.php:122
523
INSERT INTO `ps_connections_source` (`id_connections`, `http_referer`, `request_uri`, `keywords`, `date_add`) VALUES ('3636237', '', 'farmadeals.com/module/dor_ordertracking/ordertracking', '', '2024-02-29 09:23:10')
11.311 ms 1 /classes/ObjectModel.php:622
517
INSERT INTO `ps_guest` (`id_operating_system`, `id_web_browser`, `id_customer`, `javascript`, `screen_resolution_x`, `screen_resolution_y`, `screen_color`, `sun_java`, `adobe_flash`, `adobe_director`, `apple_quicktime`, `real_player`, `windows_media`, `accept_language`, `mobile_theme`) VALUES ('0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', 'en', '0')
10.140 ms 1 /classes/ObjectModel.php:622
373
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_category` a
LEFT JOIN `ps_category_lang` `b` ON a.`id_category` = b.`id_category` AND b.`id_lang` = 2
LEFT JOIN `ps_category_shop` `c` ON a.`id_category` = c.`id_category` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_category` = 185) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
8.329 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
4
SELECT SQL_NO_CACHE su.physical_uri, su.virtual_uri, su.domain, su.domain_ssl
FROM ps_shop s
LEFT JOIN ps_shop_url su ON (s.id_shop = su.id_shop)
WHERE s.id_shop = 1
AND s.active = 1 AND s.deleted = 0 AND su.main = 1 LIMIT 1
7.900 ms 1 /classes/shop/Shop.php:218
2
SELECT SQL_NO_CACHE c.`name`, cl.`id_lang`, IF(cl.`id_lang` IS NULL, c.`value`, cl.`value`) AS value, c.id_shop_group, c.id_shop
FROM `ps_configuration` c
LEFT JOIN `ps_configuration_lang` cl ON (c.`id_configuration` = cl.`id_configuration`)
7.074 ms 2354 /classes/Configuration.php:180
6
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_country` a
LEFT JOIN `ps_country_lang` `b` ON a.`id_country` = b.`id_country` AND b.`id_lang` = 2
LEFT JOIN `ps_country_shop` `c` ON a.`id_country` = c.`id_country` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_country` = 9) LIMIT 1
4.512 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
48
SELECT SQL_NO_CACHE 1 FROM `ps_cart_rule` WHERE ((date_to >= "2024-02-29 00:00:00" AND date_to <= "2024-02-29 23:59:59") OR (date_from >= "2024-02-29 00:00:00" AND date_from <= "2024-02-29 23:59:59") OR (date_from < "2024-02-29 00:00:00" AND date_to > "2024-02-29 23:59:59")) AND `id_customer` IN (0,0) LIMIT 1
4.492 ms 2 /classes/CartRule.php:357
86
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 202
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
4.392 ms 10 Yes Yes /classes/Category.php:1151
170
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 201
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
4.369 ms 11 Yes Yes /classes/Category.php:1151
18
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, ms.`id_module`as `mshop`
FROM `ps_module` m
LEFT JOIN `ps_module_shop` ms
ON m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
4.061 ms 131 /classes/module/Module.php:345
40
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `ps_currency_shop`
WHERE `id_currency` = 1
AND id_shop = 1 LIMIT 1
4.021 ms 1 /classes/ObjectModel.php:1729
135
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_category` a
LEFT JOIN `ps_category_lang` `b` ON a.`id_category` = b.`id_category` AND b.`id_lang` = 2
LEFT JOIN `ps_category_shop` `c` ON a.`id_category` = c.`id_category` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_category` = 296) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
3.977 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
23
SELECT SQL_NO_CACHE m.page, ml.url_rewrite, ml.id_lang
FROM `ps_meta` m
LEFT JOIN `ps_meta_lang` ml ON (m.id_meta = ml.id_meta AND ml.id_shop = 1 )
ORDER BY LENGTH(ml.url_rewrite) DESC
3.900 ms 154 Yes /classes/Dispatcher.php:654
16
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, ms.`id_module`as `mshop`
FROM `ps_module` m
LEFT JOIN `ps_module_shop` ms
ON m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
3.812 ms 131 /classes/module/Module.php:345
63
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "ps_accounts" LIMIT 1
3.800 ms 1 /src/Adapter/Module/ModuleDataProvider.php:257
3
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_shop` a
WHERE (a.`id_shop` = 1) LIMIT 1
3.604 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
414
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 378
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
3.542 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
1
SELECT SQL_NO_CACHE gs.*, s.*, gs.name AS group_name, s.name AS shop_name, s.active, su.domain, su.domain_ssl, su.physical_uri, su.virtual_uri
FROM ps_shop_group gs
LEFT JOIN ps_shop s
ON s.id_shop_group = gs.id_shop_group
LEFT JOIN ps_shop_url su
ON s.id_shop = su.id_shop AND su.main = 1
WHERE s.deleted = 0
AND gs.deleted = 0
ORDER BY gs.name, s.name
3.429 ms 1 Yes /classes/shop/Shop.php:715
7
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_shop_group` a
WHERE (a.`id_shop_group` = 1) LIMIT 1
3.367 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
8
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_lang` a
LEFT JOIN `ps_lang_shop` `c` ON a.`id_lang` = c.`id_lang` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_lang` = 2) LIMIT 1
3.365 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
32
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_currency` c ORDER BY `iso_code` ASC
3.351 ms 1 Yes /classes/Currency.php:709
5
SELECT SQL_NO_CACHE l.*, ls.`id_shop`
FROM `ps_lang` l
LEFT JOIN `ps_lang_shop` ls ON (l.id_lang = ls.id_lang)
3.237 ms 2 /classes/Language.php:1080
13
SELECT SQL_NO_CACHE h.`name` as hook, m.`id_module`, h.`id_hook`, m.`name` as module
FROM `ps_module` m
INNER JOIN ps_module_shop module_shop
ON (module_shop.id_module = m.id_module AND module_shop.id_shop = 1 AND module_shop.enable_device & 1)
INNER JOIN `ps_hook_module` `hm` ON hm.`id_module` = m.`id_module`
INNER JOIN `ps_hook` `h` ON hm.`id_hook` = h.`id_hook`
LEFT JOIN `ps_module_group` `mg` ON mg.`id_module` = m.`id_module`
WHERE (h.`name` != "paymentOptions") AND (hm.`id_shop` = 1) AND (mg.id_shop = 1 AND  mg.`id_group` IN (1))
GROUP BY hm.id_hook, hm.id_module
ORDER BY hm.`position`
1.745 ms 1965 Yes Yes /classes/Hook.php:1233
9
SELECT SQL_NO_CACHE id_shop
FROM `ps_lang_shop`
WHERE `id_lang` = 2
AND id_shop = 1 LIMIT 1
1.660 ms 1 /classes/ObjectModel.php:1729
218
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 260
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
1.492 ms 4 Yes Yes /classes/Category.php:1151
217
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_category` a
LEFT JOIN `ps_category_lang` `b` ON a.`id_category` = b.`id_category` AND b.`id_lang` = 2
LEFT JOIN `ps_category_shop` `c` ON a.`id_category` = c.`id_category` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_category` = 260) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.777 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
22
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, ms.`id_module`as `mshop`
FROM `ps_module` m
LEFT JOIN `ps_module_shop` ms
ON m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
0.699 ms 131 /classes/module/Module.php:345
61
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "ps_facebook" LIMIT 1
0.697 ms 1 /classes/module/Module.php:2636
524
SELECT SQL_NO_CACHE `id_date_range`, `time_end`
FROM `ps_date_range`
WHERE `time_end` = (SELECT MAX(`time_end`) FROM `ps_date_range`) LIMIT 1
0.661 ms 1716100 /classes/DateRange.php:60
12
SELECT SQL_NO_CACHE lower(name) as name
FROM `ps_hook` h
WHERE (h.active = 1)
0.654 ms 921 /classes/Hook.php:1332
24
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_hook_module_exceptions`
WHERE `id_shop` IN (1)
0.598 ms 235 /classes/module/Module.php:2018
25
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, ms.`id_module`as `mshop`
FROM `ps_module` m
LEFT JOIN `ps_module_shop` ms
ON m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
0.576 ms 131 /classes/module/Module.php:345
44
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, ms.`id_module`as `mshop`
FROM `ps_module` m
LEFT JOIN `ps_module_shop` ms
ON m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
0.527 ms 131 /classes/module/Module.php:345
21
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, ms.`id_module`as `mshop`
FROM `ps_module` m
LEFT JOIN `ps_module_shop` ms
ON m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
0.527 ms 131 /classes/module/Module.php:345
49
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_cart_rule` cr
LEFT JOIN `ps_cart_rule_lang` crl ON (cr.`id_cart_rule` = crl.`id_cart_rule` AND crl.`id_lang` = 2) WHERE ((cr.`id_customer` = 0 OR (cr.`id_customer` = 0 AND (cr.`highlight` = 1 OR cr.`code` = "")))) AND NOW() BETWEEN cr.date_from AND cr.date_to
AND cr.`active` = 1
AND cr.`quantity` > 0 AND highlight = 1 AND code NOT LIKE "BO_ORDER_%"
0.509 ms 1 /classes/CartRule.php:418
15
SELECT SQL_NO_CACHE `id_hook`, `name` FROM `ps_hook`
0.503 ms 921 /classes/Hook.php:1292
62
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module_shop` WHERE `id_module` = 148 AND `id_shop` = 1 LIMIT 1
0.470 ms 1 /classes/module/Module.php:2109
214
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 361
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.449 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
374
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 185
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.439 ms 13 Yes Yes /classes/Category.php:1151
36
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_currency` a
LEFT JOIN `ps_currency_lang` `b` ON a.`id_currency` = b.`id_currency` AND b.`id_lang` = 2
LEFT JOIN `ps_currency_shop` `c` ON a.`id_currency` = c.`id_currency` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_currency` = 1) LIMIT 1
0.358 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
88
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 292
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.354 ms 2 Yes Yes /classes/Category.php:1151
26
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, ms.`id_module`as `mshop`
FROM `ps_module` m
LEFT JOIN `ps_module_shop` ms
ON m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
0.352 ms 131 /classes/module/Module.php:345
50
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM ps_meta m
LEFT JOIN ps_meta_lang ml ON m.id_meta = ml.id_meta
WHERE (
m.page = "module-dor_ordertracking-ordertracking"
OR m.page = "moduledor_ordertrackingordertracking"
)
AND ml.id_lang = 2
AND ml.id_shop = 1 LIMIT 1
0.349 ms 2 /classes/Meta.php:193
124
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 275
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.348 ms 10 Yes Yes /classes/Category.php:1151
45
SELECT SQL_NO_CACHE 1 FROM ps_cart_product cp INNER JOIN ps_product p
ON (p.id_product = cp.id_product) INNER JOIN ps_product_shop ps
ON (ps.id_shop = cp.id_shop AND ps.id_product = p.id_product) WHERE cp.id_cart=0 LIMIT 1
0.345 ms 1 /classes/Cart.php:4192
394
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 224
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.344 ms 13 Yes Yes /classes/Category.php:1151
266
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 335
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.340 ms 15 Yes Yes /classes/Category.php:1151
114
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 274
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.327 ms 4 Yes Yes /classes/Category.php:1151
228
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 405
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.325 ms 18 Yes Yes /classes/Category.php:1151
376
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 182
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.317 ms 5 Yes Yes /classes/Category.php:1151
422
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 227
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.315 ms 10 Yes Yes /classes/Category.php:1151
77
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_category` a
LEFT JOIN `ps_category_lang` `b` ON a.`id_category` = b.`id_category` AND b.`id_lang` = 2
LEFT JOIN `ps_category_shop` `c` ON a.`id_category` = c.`id_category` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_category` = 1) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.314 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
57
SELECT SQL_NO_CACHE * FROM `ps_image_type` WHERE 1 AND `products` = 1  ORDER BY `width` DESC, `height` DESC, `name`ASC
0.309 ms 6 Yes /classes/ImageType.php:109
46
SELECT SQL_NO_CACHE 1 FROM `ps_cart_rule` WHERE ((date_to >= "2024-02-29 00:00:00" AND date_to <= "2024-02-29 23:59:59") OR (date_from >= "2024-02-29 00:00:00" AND date_from <= "2024-02-29 23:59:59") OR (date_from < "2024-02-29 00:00:00" AND date_to > "2024-02-29 23:59:59")) AND `id_customer` IN (0,0) LIMIT 1
0.305 ms 2 /classes/CartRule.php:357
60
SELECT SQL_NO_CACHE c.id_contact FROM `ps_ets_cfu_contact` c
INNER JOIN `ps_ets_cfu_contact_shop` cs ON (c.id_contact= cs.id_contact)
LEFT JOIN `ps_ets_cfu_contact_lang` cl on (c.id_contact= cl.id_contact AND cl.id_lang="2")
WHERE c.active=1 AND c.hook like "%header%" AND cs.id_shop="1";
0.305 ms 8 /modules/ets_cfultimate/ets_cfultimate.php:1335
378
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 183
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.305 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
80
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 2
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.303 ms 7 Yes Yes /classes/Category.php:1151
31
SELECT SQL_NO_CACHE m.`id_module`, m.`name`, ms.`id_module`as `mshop`
FROM `ps_module` m
LEFT JOIN `ps_module_shop` ms
ON m.`id_module` = ms.`id_module`
AND ms.`id_shop` = 1
0.300 ms 131 /classes/module/Module.php:345
462
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 186
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.299 ms 3 Yes Yes /classes/Category.php:1151
146
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 276
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.296 ms 5 Yes Yes /classes/Category.php:1151
382
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 190
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.295 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
454
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 215
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.292 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
78
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 1
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.292 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
90
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 298
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.292 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
112
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 374
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.291 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
470
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 188
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.289 ms 4 Yes Yes /classes/Category.php:1151
158
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 284
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.288 ms 3 Yes Yes /classes/Category.php:1151
420
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 381
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.281 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
100
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 273
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.280 ms 9 Yes Yes /classes/Category.php:1151
390
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 245
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.280 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
84
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 280
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.278 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
386
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 194
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.276 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
156
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 373
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.275 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
419
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_category` a
LEFT JOIN `ps_category_lang` `b` ON a.`id_category` = b.`id_category` AND b.`id_lang` = 2
LEFT JOIN `ps_category_shop` `c` ON a.`id_category` = c.`id_category` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_category` = 381) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.275 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
172
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 349
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.273 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
134
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 295
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.273 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
87
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_category` a
LEFT JOIN `ps_category_lang` `b` ON a.`id_category` = b.`id_category` AND b.`id_lang` = 2
LEFT JOIN `ps_category_shop` `c` ON a.`id_category` = c.`id_category` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_category` = 292) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.273 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
160
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 309
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.272 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
76
SELECT SQL_NO_CACHE c.id_contact FROM `ps_ets_cfu_contact` c
INNER JOIN `ps_ets_cfu_contact_shop` cs ON (c.id_contact= cs.id_contact)
LEFT JOIN `ps_ets_cfu_contact_lang` cl on (c.id_contact= cl.id_contact AND cl.id_lang="2")
WHERE c.active=1 AND c.hook like "%nav_top%" AND cs.id_shop="1";
0.271 ms 8 /modules/ets_cfultimate/ets_cfultimate.php:1335
380
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 184
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.270 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
402
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 225
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.270 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
136
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 296
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.269 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
450
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 213
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.269 ms 5 Yes Yes /classes/Category.php:1151
406
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 226
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.269 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
41
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_group` a
LEFT JOIN `ps_group_shop` `c` ON a.`id_group` = c.`id_group` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_group` = 1) LIMIT 1
0.266 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
400
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 385
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.266 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
518
SELECT SQL_NO_CACHE `id_guest`
FROM `ps_connections`
WHERE `id_guest` = 4349013
AND `date_add` > '2024-02-29 08:53:00'
AND id_shop IN (1) 
ORDER BY `date_add` DESC LIMIT 1
0.266 ms 1 Yes /classes/Connection.php:168
152
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 302
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.265 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
396
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 383
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.265 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
94
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 312
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.265 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
168
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 394
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.264 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
154
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 303
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.264 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
408
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 387
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.264 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
92
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 299
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.263 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
174
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 350
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.263 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
17
SELECT SQL_NO_CACHE name, alias FROM `ps_hook_alias`
0.263 ms 88 /classes/Hook.php:339
148
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 300
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.262 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
384
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 247
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.262 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
150
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 301
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.260 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
162
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 310
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.260 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
164
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 311
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.260 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
392
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 246
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.260 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
468
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 313
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.259 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
140
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 356
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.259 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
85
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_category` a
LEFT JOIN `ps_category_lang` `b` ON a.`id_category` = b.`id_category` AND b.`id_lang` = 2
LEFT JOIN `ps_category_shop` `c` ON a.`id_category` = c.`id_category` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_category` = 202) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.259 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
430
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 229
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.259 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
132
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 294
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.256 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
110
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 371
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.256 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
418
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 380
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.255 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
398
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 384
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.254 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
142
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 367
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.253 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
128
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 370
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.253 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
404
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 386
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.253 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
444
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 197
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.252 ms 2 Yes Yes /classes/Category.php:1151
176
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 353
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.251 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
126
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 369
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.251 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
116
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 306
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.251 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
416
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 379
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.251 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
388
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 285
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.250 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
138
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 297
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.250 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
83
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_category` a
LEFT JOIN `ps_category_lang` `b` ON a.`id_category` = b.`id_category` AND b.`id_lang` = 2
LEFT JOIN `ps_category_shop` `c` ON a.`id_category` = c.`id_category` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_category` = 280) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.250 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
252
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 419
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.249 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
166
SELECT SQL_NO_CACHE c.`id_category`, cl.`name`, cl.`link_rewrite`, category_shop.`id_shop`
FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND cl.id_shop = 1 )
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
WHERE `id_lang` = 2
AND c.`id_parent` = 404
AND `active` = 1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY category_shop.`position` ASC
0.249 ms 1 Yes Yes /classes/Category.php:1151
113
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_category` a
LEFT JOIN `ps_category_lang` `b` ON a.`id_category` = b.`id_category` AND b.`id_lang` = 2
LEFT JOIN `ps_category_shop` `c` ON a.`id_category` = c.`id_category` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_category` = 274) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.249 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
379
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_category` a
LEFT JOIN `ps_category_lang` `b` ON a.`id_category` = b.`id_category` AND b.`id_lang` = 2
LEFT JOIN `ps_category_shop` `c` ON a.`id_category` = c.`id_category` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_category` = 184) AND (b.`id_shop` = 1) LIMIT 1
0.248 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71